مشتریان ما

آنچه مشتریان می گویند

سید جواد میریان
مدیر
سید جواد میریان، مؤسس و مدیرعامل مجموعه بیس الکترونیک، از کارآفرینان اصفهانی هستند که ضمن فعالیت 35 ساله در صنعت، با فعالیتهای آموزشی خود در توسعه صنعت مدار چاپی در اصفهان نقش چشمگیری داشته اند.
مشتریان

نظرات مشتریان ما

سید جواد میریان، مؤسس و مدیرعامل مجموعه بیس الکترونیک، از کارآفرینان اصفهانی هستند که ضمن فعالیت 35 ساله در صنعت، با فعالیتهای آموزشی خود در توسعه صنعت مدار چاپی در اصفهان نقش چشمگیری داشته اند.
سید جواد میریان

مدیر