سید جواد میریان

سید جواد میریان، مؤسس و مدیرعامل مجموعه بیس الکترونیک، از کارآفرینان اصفهانی هستند که ضمن فعالیت 35 ساله در صنعت، با فعالیتهای آموزشی خود در توسعه صنعت مدار چاپی در اصفهان نقش چشمگیری داشته اند.